Lifestyle,doplnky  eshop.hondamotorcar.sk  Nakúpte z pohodlia vášho domova 

EXTRA CENA !!

LEN 93€

BUNDA OXFORD

SUBWAY/2 FARBY


  

BESTSELLER !!

KEVLAROVÁ MIKINA

- VIAC FARIEB -

119,95€

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

Informácia podľa článku  13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 o ochrane  fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  ( ďalej len ,, GDPR“)

 

1. Prevádzkovateľom je spoločnosť   je predávajúci, ktorého údaje sú v časti kontakty    (ďalej len ,, prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje osoby poverenej dodržiavaním GDPR: Josef Balík , tel. číslo: +421249294576 , e-mail: j.balik@motor-car.sk .

3. a) Osobné údaje sú spracúvané za účelom  predaj produktov-e- shopu , uzatvorenia kúpnej zmluvy , uskutočnenia platby a plnenia povinností a záväzkov, ktoré pre prevádzkovateľa z uzatvorených zmlúv vyplývajú najmä povinnosti súvisiace s uplatňovaním práv zo záruky (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods.1  písm. b).GDPR- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných  alebo predzmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou).

b) Osobné údaje sú    spracúvané  za účelom vyhotovenia  a vedenia evidencie  účtovných dokladov  (spracúvanie  osobných  údajov je v zmysle článku 6 ods.1  písm. c).GDPR-   spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa ).

c) Osobné údaje sú    spracúvané  za účelom vytvorenia konta zákazníka   (spracúvanie  osobných  údajov je v zmysle článku 6 ods.1  písm. a) GDPR-   spracúvanie osobných údajov je na základe súhlasu dotknutej osoby ).

4. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany na účely spracúvania podľa bodu 3a) a 3 b) je povinné, v opačnom   prípade, ak neposkytnete osobné údaje nevyhnutné pre tieto účely,  nie je možné vybaviť   objednávku   a uzavrieť  s Vami kúpnu zmluvu  a plniť  z nich   vyplývajúce  zákonné povinnosti. 

Poskytnutie osobných údajov  z Vašej strany  na účel spracúvania podľa bodu 3c) je dobrovoľné , nákup v e-shope nie je podmienený registráciou. 

5. Osobné údaje budú uchované po dobu, po ktorú je prevádzkovateľ  povinný v stanovenom rozsahu  spracovávať vaše  osobné údaje v zmysle osobitných právnych predpisov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

6.  Prevádzkovateľ sprístupňuje vaše osobné údaje  spoločnosti  vykonávajúcej externý  audit , poskytovateľom doručovacích služieb  a  prevádzkovateľ ďalej sprístupňuje osobné údaje tretej strane, ak jej takúto  povinnosť ukladá všeobecne záväzný právny predpis.

zmenu.

7. Cezhraničný prenos osobných údajov   do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

8. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

- na prenosnosť osobných údajov;

-podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

9. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

 

 

 

OGJhZGV